快捷搜索:  test  as

运筹策帷帐之中,决胜于千里之外。

运筹策帷帐之中,决胜于千里之外。

出自唐朝李白的《留别王司马嵩
原文赏析:
鲁连卖说笑,岂是顾千金。陶朱虽相越,本有五湖心。余亦南阳子,时梁梁甫吟。苍山容偃蹇,白日惜颓侵。愿一佐明主,功成还旧林。西来何所梁,孤剑托知音。鸟爱碧山远,鱼游沧海深。呼鹰过上蔡,卖畚向嵩岑。另日闲相访,丘中有素琴。
拼音解读
lǔ lián mài tán xiào ,qǐ shì gù qiān jīn 。táo zhū suī xiàng yuè ,běn yǒu wǔ hú xīn 。yú yì nán yáng zǐ ,shí liáng liáng fǔ yín 。cāng shān róng yǎn jiǎn ,bái rì xī tuí qīn 。yuàn yī zuǒ míng zhǔ ,gōng chéng hái jiù lín 。xī lái hé suǒ liáng ,gū jiàn tuō zhī yīn 。niǎo ài bì shān yuǎn ,yú yóu cāng hǎi shēn 。hū yīng guò shàng cài ,mài běn xiàng sōng cén 。tā rì xián xiàng fǎng ,qiū zhōng yǒu sù qín 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: